Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 26. 6. 2024
Čas: 0 : 32

Cesta: Titulní stránka > Pro návštěvníky > Návštěvní řád

 

Návštěvní řád

 

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace

 

 NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

Zámek Nový Hrad

              kulturní památka

 

 

Článek 1 - NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

1.    Návštěvní sezóna trvá od 31. března do 31. října 2024.

2.    Objekt je v návštěvní sezóně přístupný denně mimo pondělí.

 

Prohlídky se konají:        duben, říjen (SO, NE, svátky)                                      10:00 – 16:00

                                       duben, říjen (ÚT-PÁ)                                                    10:00 – 15:00

                                        květen, září  (ÚT-NE)                                                  10:00 – 16:00

                                       červen – srpen (ÚT-NE)                                                 9:00 – 17:00      

                                     

       Délka prohlídky: cca 50 minut

 

3.   Pokud je pondělí státem uznaný svátek, je zámek veřejnosti přístupný.

4.    Areál volně přístupných prostor tvoří předzámčí, nádvoří a kaštanová alej. Vstup do nádvoří se otevírá a zavírá shodně s otevírací dobou zámku, nebo Zámeckého šenku, není-li stanoveno jinak.

5.    Vzhledem k probíhající rekonstrukci může v průběhu roku docházet k úpravě návštěvní doby nebo uzavření některých částí zámku. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do prostoru staveniště.    

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.       Čas první prohlídky je uvedený u pokladny, umístěné v areálu nádvoří.

2.       Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3.       Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci
o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud při obsazenosti prohlídek vyžadují menší skupinu, než uvedenou v bodě 4., zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.

4.       Počet návštěvníků ve skupině činí max. 40 osob.

5.       Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

1.       Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno ceníkem vydaným příspěvkovou organizací Zámek Nový Hrad, platným pro daný rok. Ceník je vyvěšený na viditelném místě u pokladny památkového objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.

2.       Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.

3.       Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

4.       Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání  ji znovu předložit.

5.       Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty do 26 let po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.

6.       Vstupné za dítě do 6 let věku v doprovodu rodičů se neplatí, nicméně dítě musí mít vlastní vstupenku, nebo být uvedeno na hromadné vstupence.

7.       U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (MŠ, školy v přírodě atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný ceník.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1.   Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

2.    Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

3.    Vstup do kaštanové aleje a na jižní svah je na vlastní nebezpečí.

4.   Fotografování v interiérech zámku je povoleno po předchozím uhrazení poplatku v pokladně zámku. Jeho 

      výše se řídí platným ceníkem pro daný rok.

 

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1.       Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti, ochrany kulturní památky, bezpečnosti sbírek a bezproblémového zajištění návštěvního provozu. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2.       Osobám důvodně podezřelým z opilosti  či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3.       Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.

4.       Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5.       Zámek Nový Hrad je historickým areálem, kde jsou zachována torza zdí, původních konstrukcí
a skalního podloží. S ohledem na specifickou situaci jsou návštěvníci povinni věnovat zvýšenou pozornost vlastní a v nejvyšší míře dbát na bezpečnost dětí.

6.       V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

7.       Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park i jiný majetek v areálu objektu.

              Zejména je zakázáno:

a)       dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat

b)       opouštět vymezenou trasu,  vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny

c)       rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy, a podobnou činností) výklad průvodce. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného

d)       v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu

e)       jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

f)        vhazovat cokoli do kašny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak  narušovat klid a pořádek

g)       jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory (kromě vozidel s povolením správy zámku). Jízdní kola lze v objektu odkládat na vyhrazených místech

h)       volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán

i)         dopouštět se jakéhokoliv jednání porušující morálku a dobré mravy (provozovat činnosti související s explicitní erotikou nebo pornografií, činnosti směřující k podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podněcováním k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků)

8.       Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli.

9.       Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

10.    Při používání internetového připojení (sítě Wi-Fi) v areálu zámku, se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré zákony a nařízení platné v ČR. Rovněž se zavazuje používat toto připojení jen pro svou osobní potřebu a v souladu s dobrými mravy.

 

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na ředitelství příspěvkové organizace Zámek Nový Hrad, Jimlín 220, 440 01 Louny.

 

 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 31. března 2024 a současně se ruší dosavadní řád.

 

                                                                                              ………………………………..

                                                                                           Mgr. Josef Kabát

                                                                                                          ředitel p. o. 

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Pro návštěvníky > Návštěvní řád

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies