Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 30. 5. 2024
Čas: 14 : 40

Cesta: Titulní stránka > Povinné informace, Výroční zprávy, GDPR

 

Povinné informace, Výroční zprávy, GDPR

 
 


Název:

Zámek Nový Hrad,  příspěvková organizace

Jimlín 220, 
440 01 Louny
IČ:    725 57 257
DIČ:   CZ72557257
Nejsme plátci DPH

Číslo BÚ: 2659850379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 
Datová schránka:   d56bu83

Oficiální webová adresa:   https://www.zameknovyhrad.cz

Telefonní čísla, kontaktní e-maily, podatelna a úřední hodiny podatelny: zde

Důvod a způsob založení příspěvkové organizace je uveden ve zřizovací listině.


Výroční zprávy

Formuláře:

GDPR (dokumenty ke stažení)

Prohlaseni_o_shode_s_GDPR_-_Zamek_Novy_Hrad
Zadost_o_uplatneni_prava_subjektu_udaju_podle_GDPR
Zadost_subjektu_udaju_na_pravo_vznest_namitku_proti_zpracovani_osobnich_udaju_cl._21_GDPR
Zadost_subjektu_udaju_o_ukonceni_automatizovaneho_individualnaho_rozhodovani_vcetne_profilovani


Příjem žádostí a dalších podání:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v budově příspěvkové organizace v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu příspěvkové organizace. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu příspěvkové organizace, nebo do datové schránky příspěvkové organizace. Potřebné informace naleznete zde.


Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí příspěvkové organizace, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 

§ 16

 

Odvolání

 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

§ 16a

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) postup povinného subjektu potvrdí,

 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

 

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

 

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.


Organizační struktura:

Organizace nemá zřízenou organizační strukturu a je řízena napřímo ředitelem příspěvkové organizace.

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění


Licenční smlouvy:

Organizace nemá v této době uzavřenou žádnou licenční smlouvu ani smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


Dotační program EHP Norska:


Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně: 
Od listopadu 2006 do prosince 2007 probíhaly na zámku Nový Hrad v Jimlíně stavební a restaurátorské práce v rámci projektu „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“/„Renewal and renovation of east part of castle Novy Hrad in Jimlin“ (CZ0021), který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP. Cílem projektu bylo zajištění statiky objektu, oprava říms a krovu, restaurování fasád východního a severního průčelí východního křídla zámku a obnova dřevěného záklopového stropu v místnosti č. 4.

 

Obnova a restaurování severního a východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně:
Od listopadu 2008 do března 2010 probíhaly na zámku Nový Hrad v Jimlíně stavební a restaurátorské práce v rámci projektu „Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ (CZ0087), který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP. Cílem projektu byla rekonstrukce severního křídla zámku, statiky objektu, oprava říms a krovu, restaurování maleb dřevěných záklopových stropů ve východním křídle zámku.

 

Dotační program:


REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD
http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1648403&p1=85158

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Povinné informace, Výroční zprávy, GDPR

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies