Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 15. 7. 2024
Čas: 3 : 17

Cesta: Titulní stránka

 

Ubytovací řád Nový Hrad

 

 
 

Zámek Nový Hrad

příspěvková organizace

Jimlín 220, 440 01 Louny

ZÁMECKÝ PENZION

Ubytovací řád:

1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

2. Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

3. Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.

5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

6. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.

7. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny zpravidla při příchodu.

8. Psi ani jiná zvířata nemají do penzionu přístup.

9. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10. Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Host povinen za sebou zamykat hlavní vchod penzionu.

11. Kouření je zakázáno ve všech prostorách penzionu.

12. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.

14. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.

15. Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.

16. Sportovní hry je možno provozovat pouze ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost ostatních hostů.

17. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze při zaházení a ukončení ubytování. Parkování je povoleno na parkovišti před zámkem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.

18. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb penzionu přijímá provozovatel penzionu nebo jeho zástupce.

19. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu.

20. Host ubytovaný v tomto penzionu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení penzionu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.

21. Vstup na okolní pozemky penzionu, nádvoří i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.

22. Penzion je umístěn v budově, která je kulturní památkou a je chráněna dle příslušného zákona. Host nesmí provádět žádné zásahy v pokojích (stěhování nábytku apod.), zasahovat do elektroinstalace, poškozovat zařízení, štuky a omítky.

23. Host nesmí přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě, nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

24. Při používání internetového připojení (sítě Wi-Fi) se host zavazuje využívat jej jen pro svou osobní potřebu a v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.

 25. Je zakázáno dopouštět se jakéhokoliv jednání porušující morálku a dobré mravy (provozovat činnosti související s explicitní erotikou nebo pornografií, činnosti směřující k podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podněcováním k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků)                                                                                            

   Mgr. Josef Kabát,  ředitel p. o.

tento ubytovací řád nabývá platnosti k 1.4.2017 a ruší se jím řád předchozí

                                                                                                                                           

 
Zodpovídá: Bc. Vít Pávek
Vytvořeno / změněno: 13.7.2012 / 13.7.2012

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies